הסכם משתמש

 

הסכם זה מסדיר את תנאי השימוש באתר www.buildeal.com וחל על כל היחסים בינינו, שיכון ובינוי - סולל בונה תשתיות בע"מ, לבינכם החל מהמועד שבו נרשמתם לשירותי האתר. אם אינכם מסכימים לאמור בהסכם זה, אנא הימנעו מרישום לאתר ו/או שימוש בו.

השימוש באתר הוא באחריותכם בלבד, לכן אנא קראו את ההסכם בעיון.

 

תנאי שימוש במידע מפורסמים באתר והם חלק מהסכם זה.

 

 1. מבוא
 • השימוש באתר מותר לצורך פרסום מודעות של חברות ועסקי בניה ישראלים לשם עשיית עסקאות בישראל בעודפי בניה בישראל בלבד.
 • תכלית האתר היא לשמש אמצעי לאיתור עודפי בניה בישראל, על מנת שעסקים שעיסוקם בניה בישראל יערכו ביניהם עסקאות בעודפי בניה שבבעלותם. לשם כך, יתאפשר לעסקי בניה ישראלים, שנרשמו לאתר, לפרסם הצעותיהם למכירת עודפי בניה שבבעלותם וכן לפרסם בקשתם לאיתור עודפי בניה.
 • משא ומתן שתקיימו ועסקאות שתכרתו בעקבות מודעות שפורסמו באתר הריהם ביניכם לבין המשתמש שפרסמן בלבד ובאחריותכם הבלעדית.
 • איננו צד לעסקאות שתערכו או תבקשו לערוך בעקבות מודעה שפורסמה באתר, למעט במקרה של עסקה בקשר עם מודעת סו"ב, כהגדרתה להלן.
 • איננו מבטיחים, כי מידע ו/או פרט/ים אודות משתמש באתר ו/או פרט הכלול במודעה הינם נכונים או מדויקים, כי עודפי הבניה שיוצגו במודעות אמנם קיימים, מה מצבם, מהי איכותם ו/או מידע אחר כלשהו בנוגע להם. כמו כן איננו מבטיחים, כי מי שפרסם מודעה אמנם יהא מוכן לממשה ו/או כי רוכש שגילה עניין אמנם ירכוש ו/או יוכל לעמוד בהתחייבותו לשלם.
 • איננו הבעלים של עודפי בניה שמוצעים באתר, למעט עודפי בניה, שנכללו במודעת סו"ב כהגדרתה להלן.
 1. הגדרות
 • בהסכם זה תהא למונחים להלן המשמעות המובאת בצדם:

"אנו" – שיכון ובינוי - סולל בונה תשתיות בע"מ (חברה מס' 520022625) מרח' הירדן 1א', קריית שדה התעופה, וכל מי מטעמה, במישרין או בעקיפין, כולל תאגידים קשורים וכל נושא/י משרה ו/או עובד/ים ו/או קבלנים ו/או נציגים מורשים של הללו;

"אתם" – עוסק מורשה או תאגיד רשום בישראל, שעיסוקו בתחום הבניה בישראל;

"האתר" – האתר בדומיינים Buildeal.com וכן Buildeal.co.il;

"ההסכם" / "הסכם זה" – ההסכם לעיל ולהלן כולל גם כל מסמך תנאים נוסף, הכלול באתר ופורסם על ידינו באתר, כגון, תנאי שימוש במידע;

"מודעה" – מודעה שפורסמה באתר, העוסקת בהצעת עודפי בניה או בקשה לרכוש עודפי בניה;

"מודעת סו"ב" – מודעה שפורסמה באתר, העוסקת בהצעתנו לעודפי בניה או בקשתנו לרכוש עודפי בניה.

 

 1. הרישום לאתר
 • הרישום לאתר מהווה תנאי מקדים והכרחי לשם קבלת השירות באמצעות האתר.
 • אתם רשאים להירשם לאתר רק אם עיסוקכם הוא בתחום הבניה בישראל ואם האדם שרושם אתכם מקיים את שורת התנאים המקדמיים האלה:

הוא בעלים של העסק שלכם או עובד שלכם;

הוא רשאי לייצג אתכם לעניין פרסום המודעה באתר ;

הוא רשאי לייצג אתכם לצורך התחייבותכם לקיים את תנאי הסכם זה;

הוא בגיר (בן למעלה מ-18) ואזרח ישראל.

 • אם האדם שרושם אתכם אינו מקיים את אחד מהתנאים לעיל, או יותר, אינכם רשאים להירשם כמשתמש של האתר ואינכם רשאים לעשות באתר כל שימוש שהוא.
 • קבלת תנאי הסכם זה וכן קבלת תנאי השימוש במידע באמצעות סימון V במקום המיועד לכך מהווים תנאי הכרחי לרישום לאתר.
 • אנו ננקוט מאמץ מסוים לאמת את פרטי הזהות, שמסרתם בשלב רישומכם כמשתמש באתר.
 • אתם מתירים לנו לפנות אליכם בכתב או טלפונית על מנת לאמת עמכם את פרטי הרישום ולברר עמכם פרטים בקשר לרישום ולמודעותיכם, ככל שנבחר לפנות אליכם. העדר מענה או חוסר שיתוף פעולה מצדכם יפורש כזניחתכם את הרישום לאתר וזניחתכם את מודעותיכם.
 • אם הפרטים שלפיהם נרשמתם יאומתו לפי בדיקתנו ויעלו, כי הנכם עסק או תאגיד פעיל ורשום כדין והתקיימו יתר תנאי הרישום, נאפשר לכם נגישות לשירותי האתר סמוך לאחר מכן, תוך שלושה ימי עסקים ממועד קבלת בקשת הרישום מצדכם.
 1. המודעה
 • אתם אחראים לכל התוכן הכלול במודעה כולל גם דיוק הכתוב בה, זכויותיכם בצילומים וביצירות גרפיות הכלולות בה וזכויות בסימני מסחר המופיעים בה.
 • אנו רשאים להסיר את המודעה, לשנותה ו/או לערוך אותה בכל דרך, אם נסבור שהיא נוגדת את תנאי הסכם זה ו/או דין או בחלוף תקופת זמן של 60 (שישים) יום ממועד שפורסמה. בנוסף, אנו רשאים להסיר את מודעתכם במקרה שהובא לידיעתנו, כי יש במודעתכם כדי לפגוע בזכויות של צד אחר.
 • תהליך העלאת המודעה לפרסום באתר יארך שלושה ימי עסקים ממועד קבלת בקשתכם לפרסם את המודעה, אלא אם החלטנו שלא לפרסם מודעתכם כלל. במקרה שנחליט שלא לפרסם את המודעה, נודיע לכם על כך בדוא"ל.
 • אנו רשאים לצור עמכם קשר לשם בירור פרטים מסוימים בנוגע אליכם או בנוגע לתוכנה של המודעה.
 • אנו רשאים שלא לפרסם את המודעה מכל טעם לפי שיקול דעתנו המוחלט, מבלי שמוטלת עלינו חובה לשתפכם בשיקולינו.
 • הנכם רשאים לפרסם באתר מודעה אחת בלבד בנוגע לעודפי בניה מסוימים. אין לחזור ולפרסם אותם עודפי בניה עצמם במספר הודעות נפרדות.
 • אנו זכאים להסיר את המודעה בחלוף 60 (ששים) יום ממועד שפורסמה.
 • אין לכלול במודעה קישוריות לאתרים של צדדים שלישיים.
 • אין לכלול במודעה פרטים מזהים של אנשים, כולל, תמונות של אנשים ו/או מידע מזהה כלשהו אודות אנשים, כגון, שמות מלאים וכתובת דוא"ל פרטית.
 • כעולה מן האמור לעיל, אתם בלבד אחראים לכל מידע פרטי שייכלל במודעה. אם תפרו התחייבותכם ותכללו במודעה מידע פרטי, אנו שומרים על זכותנו לשנות או להשמיט כל מידע פרטי או מידע מזהה אנשים.  
 • הנכם מתחייבים, כי תמנעולחלוטין, בין היתר, מכל אלה:

פרסום מודעה שתוכנה אינו נוגע להצעה לרכוש או למכור עודפי בניה בלבד;

הפרת כל דין באשר הוא, הפרת זכויות של צד שלישי או הפרת הסכם זה;

פרסום מודעה שיש בה כדי להטעות;

פרסום מודעה שיש בה כדי לפגוע בזכויות של צד אחר;

פרסום מודעה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה, כולל, למשל, באמצעות הצגת צילומים של אתרי בניה מסווגים;

פרסום מודעה הכוללת שימוש ביצירה, עיצוב, סימן מסחר, פטנט, סוד מסחרי ו/או קניין רוחני אחר, שאינם בבעלותכם הבלעדית או שאין בידיכם רישיון בכתב מידי הבעלים – המתיר שימוש בהללו במודעה;

פרסום מודעה שאין בכוחכם לקיים את ההצעה העולה ממנה;

הצעה למכור עודפי בניה שאינם בבעלותכם המלאה והבלעדית.

 

 1. קניין רוחני
 • אנו הבעלים של כל זכויות היוצרים בכל היצירות הכלולות באתר או מחזיקים ברישיון כדין המתיר לנו להשתמש ביצירות הכלולות באתר.
 • אנו בעלים של כל סימני המסחר המופיעים באתר.
 • אינכם רשאים להעתיק במידה או היקף כלשהם אף אחת מהיצירות המוצגות באתר, כולל, בין היתר, יצירות ספרותיות (דוגמת מאמרים וכתבות), יצירות אמנותיות (דוגמת איורים ועיצובים גרפיים), יצירות דרמטיות (דוגמת סרטונים). הנכם רשאים להעתיק אך ורק את הקישורית לדף באתר שבו כלולה היצירה, כך שכל מי שיקליק על הקישורית יוכל לצפות ביצירה באתר co.il או buildeal.com בלבד.
 • אתם הבעלים בכל זכויות היוצרים בכל היצירות הכלולות במודעה שפרסמתם באתר וכן הנכם בעלים של כל סימני המסחר המופיעים במודעה שפרסמתם באתר. לחילופין, הנכם מחזיקים ברישיון מתאים לניצול זכויות בקניין רוחני כאמור.  
 • כל הכלול במודעתכם הינו באחריותכם הבלעדית ואתם מתחייבים, כי דבר במודעתכם אינו מפר זכות של צד שלישי.
 • הנכם מעניקים לנו רישיון לא ייחודי ולא בלעדי לפרסם את מודעתכם באמצעות האתר עד אשר תסירו את מודעתכם מן האתר או שאנו נסירה לפי שיקול דעתנו, בהתאם להסכם זה ו/או במקרה שהפרתם התחייבות הכלולה בהסכם זה או בחלוף 60 יום מפרסומה.
 • אם תסברו, כי מודעה באתר כוללת הפרת זכויות של צד שלישי, תודיעו לנו על כך בכתב ובפירוט.
 1. שירותי חיפוש וסוכן חכם
 • שימושכם בשירות חיפוש ו/או בשירות "סוכן חכם" לאיתור מודעות לפי משתנים מסוימים כבחירתכם תאפשר לנו לשלוח לכם מודעות, שכוללות את אותם משתנים, שציינתם שיש לכם עניין בהם.
 • במסגרת שירותי "סוכן חכם" נשלח הודעה לכתובת הדוא"ל שמסרתם. ההודעה תכלול מודעות מן האתר, שכוללות משתנים שציינתם.
 • הנכם מתחייבים להשתמש במודעות שיגיעו לידיכם מחיפוש ו/או מ"הסוכן החכם" לשם פרויקטים של בניה, המבוצעים על ידיכם בלבד, ולא להעביר את המידע הכלול במודעות ו/או נובע מהמודעות לידי צד שלישי כנגד תמורה כלשהי.
 • בשימושכם בשירות "סוכן חכם" הנכם מאשרים, כי מוסכם עליכם שתקבלו מודעות לפי המשתנים שציינתם.
 • תוכלו להפסיק את שירותי "הסוכן החכם" בכל עת על ידי משלוח הודעה אלינו תוך ציון שמכם המדויק, באמצעותו נרשמתם לאתר.
 • הנכם מאשרים, כי אם תקבלו מאתנו מודעות, שאינן מתאימות למשתנים שביקשתם, הדבר לא יחשב הפרת הצהרה או התחייבות כלשהי מצדנו כלפיכם, ואתם מוותרים באופן סופי ובלתי חוזר על העלאת כל טענה, דרישה ו/או תובענה כנגדנו בקשר עם קבלתכם את שירותי חיפוש ו"סוכן חכם" באמצעות האתר.  
 1. קיום עסקה
 • אם הנכם צד לעסקת רכישה של עודפי בניה בעקבות מודעה שפורסמה באתר, הנכם אחראים לתשלום כל התמורות בקשר עם קיום העסקה וקיום כל יתר התחייבויותיכם לפי העסקה.
 • אם הנכם צד למשא ומתן לרכישת עודפי בניה בעקבות מודעה שפורסמה באתר וסיימתם את המשא ומתן בלא כלום, הנכם אחראים לסיום המשא ומתן כדין, שאם לא כן הנכם חושפים את עצמכם, בין היתר, לתשלום הוצאות ו/או פיצויים ו/או כל סעד אחר לפי דין עקב פרישה ממשא ומתן שלא כדין ו/או הפרת התחייבות לכרות עסקה.
 • הנכם מוותרים באופן סופי ובלתי חוזר על העלאת כל טענה נגדנו בקשר עם התממשותם ו/או הפסקתם ו/או כישלונם ו/או ביטולם של הליכי משא ומתן ו/או הסכמים לרכישה/מכירה של עודפי בניה באמצעות האתר.
 1. שימוש פסול
 • הנכם מתחייבים להימנעלחלוטין, בין היתר, מכל אלה:

גרימת נזק כלשהו לאתר ו/או לתוכנה של מודעה/ות באתר ו/או למשתמש/י האתר ו/או למאגרי מידע הפועלים בקשר עם האתר;

שימוש במידע הכלול במודעות לצורך העברת פניות שלא כדין;

איסוף מידע הכלול במודעות שלא לשם עשיית עסקה עם מפרסם המודעה בנוגע לרכישת עודפי בניה;

שימוש בדרכי התקשרות, שכלולות במודעות, למטרה שאיננה רק עסקה בעודפי בניה;

שימוש באמצעים שנועדו לחדור לאתר ו/או לאמצעים הקשורים אליו;

עשיית מעשה שיש בו כדי להפריע לפעילותם התקינה של האתר ו/או האמצעים הקשורים לפעילותו;  

מסחור כל מידע או תוכנה הכלולים באתר.

 

 1. אחריות

 

 • הנכם מתחייבים לפעול כדין בכל הנוגע לפעולותיכם ולתוכן שהנכם כוללים במודעתכם.
 • הנכם מצהירים בזאת באופן סופי, כך שאינכם יכולים לחזור בכם מהצהרתכם, כי הנכם אחראים באופן בלעדי לכל שימוש שתעשו באתר ותישאו לבדכם בתוצאות שימושכם האמור.
 • אנו, כולל גם חברות אֵם, חברות בת וחברות קשורות שלנו, נושאי משרה, עובדים וקבלנים שלנו, לא יישאו באחריות כלפיכם, בין אחריות חוזית ובין בנזיקין (כולל גם אחריות בגין רשלנות) ובין אחריות לפי דין אחר, וכן לא יישאו בכל אחריות לנזקים, כולל גם נזק עקב אובדן של מידע ו/או נזק ו/או אובדן של רווחים, הכנסות, עסקאות, הזדמנויות עסקיות ו/או מוניטין, שאירעו – במישרין או בעקיפין – עקב אחד או יותר מאלה:

שימושכם באתר;

הסתמכותכם על השירות, המוענק באמצעות האתר;

הסתמכותכם על תוכן מודעות;

עיכובים או ניתוקים בפעילות האתר או הפסקת פעילותו;

תכנות מזיקות – אליהן נחשפתם עקב שימושכם באתר;  

נזק לחומרה שלכם, שנגרם עקב חשיפתכם לאתר;

טעויות מכל סוג שנכללו בשירותי האתר  ו/או במודעות;

תוכן של צד שלישי ו/או מעשים ו/או מחדלים ו/או הפרות דין של צד שלישי, בין אם הוא משתמש באתר ובין אם לאו;

הפסקת מתן השירות לכם;

הפסקת פעילות האתר או הפסקות בפעילות שוטפת של האתר;

משך הצגת המודעה שלכם;

משך הצגת מודעה של משתמש אחר;

תוצאות חלקיות ו/או שגויות של "הסוכן החכם";

תוצאות חלקיות ו/או שגויות של מנגנוני חיפוש ושליפה באתר;

שינוי תנאי הסכם זה על ידינו.

 • אם ייקבע על ידי ערכאה שיפוטית, כי אנו נושאים באחריות כלפיכם ו/או כלפי צד שלישי, אחריותנו מוגבלת לסך של 1 (אחד) ש"ח בלבד, להוציא מקרה שאחריותנו נבעה מתרמית או התנהגות אחרת בזדון מצדנו.  
 • אתם תשפו ותפצו אותנו בגין כל נזק, הפסד ו/או אובדן, כולל גם הוצאות משפט סבירות, שנגרמו לנו עקב הפרתכם תנאי מתנאי הסכם זה, שימוש בלתי נאות שעשיתם באתר ו/או בשירות, הפרתכם כל דין ו/או הפרתכם זכות של צד שלישי.

 

 1. הפסקת שירות ושינויים בו
 • נגישות, זמינות ופעילות רציפה או אחרת של השירות באתר איננה מובטחת בשום אופן.
 • אנו חופשיים לבצע כל שינוי באתר, כולל גם במבנהו, עיצובו, תכנים בו – הכל בכל עת ולפי שיקול דעתנו המוחלט.
 • אנו חופשיים לסיים את פעילות האתר בכל עת מבלי להודיע על כך מראש בכל דרך.
 • נוכל למנוע או להפסיק או להגביל את גישתכם לאתר ו/או שימושכם בו, בין היתר, אם נסבור:

שאתם יוצרים סיכון כלשהו כלפינו ו/או כלפי עצמכם ו/או כלפי משתמשים אחרים באתר ו/או כלפי צד שלישי;

שהדבר ייטיב עם אבטחת האתר והמידע הגלום בו;

שהדבר ייטיב עם זמינות האתר וקצב מתן השירות בו;

שהנכם מפרים זכות של צד שלישי;

שהנכם מפרים תנאי מתנאי הסכם זה;

שהפרטים שמסרתם בשלב הרישום לאתר אינם תואמים את תנאי הרישום.

 

 1. פתרון סכסוכים

 

 • במקרה שתהא לכם טענה נגדנו, תביאו אותה לידיעתנו באמצעות משלוח דוא"ל אלינו, ושנינו ננסה לפתור את המחלוקת בינינו באמצעות גישור והמגשר ייקבע על ידי המוסד הארצי לגישור בלשכת עורכי הדין.
 • אם לא יעלה בידינו ליישב את הסכסוך בינינו באמצעות הידברות במישרין או באמצעות גישור, הרי שכל אחד מאתנו יהא חופשי לפנות לערכאות במחוז תל אביב או במחוז מרכז בלבד והדין שיחול יהא דין ישראל בלבד.

 

 

 

 

 1. כללי

 

 • הננו רשאים להמחות או להעביר הסכם זה כולו או חלקו לצד שלישי, ללא כל הגבלה מכל סוג, ובלבד שזכויותיכם יישמרו.
 • כותרות לא ישמשו בפרשנות הסכם זה. ויתור על זכויות יעשה בכתב בלבד ויתייחס למקרה חד פעמי בלבד. התנהגות, לרבות גם מחדל, לא יפורשו כוויתור על זכויות שקיימות לנו לפי הסכם זה.
 • אם יתגלע סכסוך ביניכם לבין צד שלישי שיש לה קשר לשימוש באתר, הנכם מוותרים בזאת על כל טענה, דרישה ו/או תובענה כלפינו בקשר עם הסכסוך, כולל גם כל טענה, דרישה ו/או תובענה כלפינו לגבי נזק ישיר, עקיף או תוצאתי.
 • אנו רשאים לשנות הסכם זה מעת לעת לפי שיקול דעתנו הבלעדי. שימושכם באתר לאחר שינוי הסכם זה יהא מותנה בכך שתאשרו את ההסכם העדכני.
 • אין בהסכם זה כדי ליצור בינינו יחסי סוכנות, שותפות, העסקה או זיכיון.
 • הסכם זה, יחד עם תנאי השימוש במידע, הוא ההסכם היחיד המסדיר את היחסים בינינו לבינכם בקשר לאתר, כולל גם שימוש בו ותוצאות שימוש בו. גם אם יסתיים ההסכם, ימשיכו לחול בינינו לפחות כל התנאים המפורטים בסעיפים 12 (כללי), 11 (פתרון סכסוכים), 9 (אחריות), 7 (הפסקת מו"מ/עסקה), 6 (טעויות חיפוש וסוכן) וכן תנאים נוספים שהתקיימותם גם לאחר סיום הסכם זה הינה משתמעת לפי נסיבות העניין.
 • הודעות בינינו יישלחו באמצעות דוא"ל. הדוא"ל שלנו הוא Buildeal@solbo.co.ilוהדוא"ל שלכם יהא הדוא"ל שמסרתם בפרטי המשתמש שלכם. לחילופין, נוכל להעביר הודעות בינינו בדואר רשום לכתובות הרשומות באתר רשות התאגידים (במקרה שהנכם תאגיד רשום) או לכתובת אחרת שמסרתם לנו או שאיתרנו לגביכם. הודעות שנשלחו יחשבו כהודעות שנתקבלו בחלוף שלושה ימי עסקים מיום שנשלחו בדוא"ל או מיום שנמסרו בדואר רשום בכתובת של הנמען.

 

 

נוסח מיום 1.12.2021